Algemene voorwaarden

1. Alle betrekkingen tussen Persmedia B.V. en adverteerders, hierna te noemen “opdrachtgever”
zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Behoudens indien, en voor zover op een
of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk mocht zijn afgeweken, in welk geval de
bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort hun gelding behouden.

2. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot plaatsing verbindt de opdrachtgever
zich definitief, en kan hij zijn plaatsingsopdracht niet meer herroepen. Opdrachtgever
wordt in dit geval geacht zich te houden aan het leveren van teksten en foto’s binnen de
door Persmedia B.V. – mondeling of schriftelijk – aangegeven termijn. Mocht opdrachtgever in
gebreke blijven, door niet tijdig het (advertentie) materiaal aan te leveren, is Persmedia B.V.
gemachtigd om een vorige plaatsing ongewijzigd te herplaatsen, dan wel geheel of
gedeeltelijk de plaatsingskosten in rekening te brengen. Zulks deels t.b.v. voorbereiding- en
reserveringskosten.

3. Persmedia B.V.verbindt zich tot uitvoering van de plaatsingsopdracht, tenzij Persmedia B.V. voor het uitkomen van het desbetreffende uitgave schriftelijk heeft doen weten de plaatsing niet te aanvaarden, in welk geval Persmedia B.V. geen enkele verplichting jegens opdrachtgever zal hebben.

4. Persmedia B.V. zal alvorens tot aanmaak van een reclame-uiting over te gaan aan opdrachtgever
een proefdruk doen toekomen. Persmedia B.V. zal gerechtigd zijn aan te nemen dat deze proefdruk
goedkeuring van opdrachtgever heeft gekregen indien Persmedia B.V. binnen 10 dagen geen
schriftelijke reactie van opdrachtgever heeft ontvangen.

5.Persmedia B.V. behoudt zich het recht voor om een tot stand gekomen overeenkomst geheel
of gedeeltelijk niet, c.q. niet ongewijzigd uit te voeren, indien uitvoering conform hetgeen
is overeengekomen Persmedia B.V. in conflict zou kunnen brengen met andere adverteerders of
indien ongewijzigd, uitvoering anderszins in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd,
een en ander onverminderd het recht van Persmedia B.V. tot opschorting van verdere uitvoering
van de overeenkomst in geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever, zoals hierna
in deze voorwaarden vermeld. Opdrachtgever draagt het op de door hem in verband met de
plaatsingsopdracht aan te leveren foto(’s) rustende auteursrecht om niet over aan Persmedia B.V.
en kan op grond van gebruik van de foto(’s) door Persmedia B.V. jegens Persmedia B.V. geen enkele
aanspraak ontwikkelen.

6. De pagina indeling en verdere lay-out van de door Persmedia B.V. uitgegeven kranten &
magazines, daaronder tevens te rekenen de omschrijving, benamingen en indeling der
rubrieken, de plaatsbepaling van de advertenties, etc. alles in de ruimste zin des woords,
zomede het recht daarin eenzijdig wijzigingen aan te brengen, behoren tot de uitsluitende
bevoegdheden van Persmedia B.V., zonder dat opdrachtgever aan zodanige wijziging enig recht
kan ontlenen. Persmedia B.V. is verder bevoegd op grond van haar langs officiële weg ter kennis
gekomen wijzigingen of aanvullingen in gegevens, zoals telefoon of telefaxnummers aan te
passen zonder voorafgaande opdracht of machtiging van opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven
teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Opdrachtgever vrijwaart in dit verband Persmedia B.V.
volledig voor alle eventuele aanspraken van derden en is in voorkomende gevallen gehouden
om alle door Persmedia B.V. in het kader van aanspraken geleden schade of gemaakte kosten te
vergoeden.

8. Indien sprake is van plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden, kunnen door Persmedia B.V.
per geval bijzondere voorwaarden voor aanvaarding van deze plaatsingsopdracht gesteld
worden.
Op deze tarieven mag de wederpartij en/of het door haar ingeschakelde reclamebureau geen
kortingen, van welke aard dan ook, toepassen, omdat de tarifering is gebaseerd op prijs
inclusief opmaak.

9. Persmedia B.V. is voor niet-, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts
aansprakelijk, indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
onachtzaamheid van haar, resp. de in haar onderneming werkzame personen of
tewerkgestelde personen. Persmedia B.V. aanvaardt ten opzichte van opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor de
aan haar door of zijdens de opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens
dan wel het onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever.

10. Evenmin is Persmedia B.V. jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de inhoud van
advertenties en of bedrijfsreportages van andere opdrachtgevers in dezelfde of in een
andere uitgave, elke afbreuk mocht doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van
zijn publicatie. De verplichting tot het vergoeden van geleden schade, zal in het geval van
aansprakelijkheid van Persmedia B.V. in geen geval betrekking kunnen hebben op eventueel
omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade, en nimmer meer belopen dat tot ten
hoogste creditering van het factuurbedrag van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte,
terwijl Persmedia B.V. daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke
voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, voor haar rekening te nemen tot een
maximum evenwel van de waarde van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte van de
desbetreffende advertentie en/of bedrijfsreportage zulks uitsluitend ter beoordeling van
Persmedia B.V.

11. Door Persmedia B.V. aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen
10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is
overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Persmedia B.V. geopende
bank- en/of girorekening, die vermeld staan op de factuur. Contante betalingen aan
vertegenwoordigers van Persmedia B.V. is niet toegestaan. Persmedia B.V. kan niet verantwoordelijk
gesteld worden indien opdrachtgever hier geen gehoor aangeeft.

12. Persmedia B.V. zal bevoegd zijn van de opdrachtgever vergoeding te verlangen van de
wettelijke handelsrente indien meer dan dertig dagen na de factuurdata van de door
Persmedia B.V. aan opdrachtgever verzonden facturen zijn verstreken zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden. Alle kosten, welke Persmedia B.V. nodig zal oordelen te maken ter incassering
van haar vorderingen van de opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten haar in rekening
gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en/of incassobureaus, komen ten laste
van opdrachtgever. Deze kosten worden zonder dat nader bewijs daartoe vereist is, gesteld op
tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom , maar in elke geval op niet minder dan € 150,00.

13. Indien opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling zijn betalingsverplichtingen
met betrekking tot enige termijn niet nakomt zullen alle toekomstige facturen die betrekking
hebben op gedane plaatsingen ineens direct opeisbaar zijn.

14. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door
opdrachtgever schriftelijk bij Persmedia B.V. te zijn ingediend binnen een termijn van 10 dagen
nadat de uitgave is verschenen, met daarin opgenomen de advertentie en/of bedrijfsreportage
welke voorwerk is van geschil, is verspreid, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever niet
opgeschort.

15. Alle geschillen of rechtsvorderingen voortvloeiend uit overeenkomsten of uit
haar uitvoering, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de
arrondissementsrechtbank te Leeuwaren, voor zover krachtens wetsbepaling niet de
Kantonrechter bevoegd is.